Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.6 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tüketim İçindeki Payı

Tipi: Tepki

Tanım: Bu gösterge ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen toplam enerji oranını ölçer. Yenilenebilir enerji kaynakları: rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, gelgit, su gücü, biyokütle, depo gazı, evsel atık su arıtma tesis gazı ve biyogaz gibi fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanır.

Birimi: Ton petrol eşdeğeri (TEP), %

Önem: Yenilenebilir enerji kaynaklarının genellikle çevre dostu oldukları düşünülür, yenilenebilir enerji kaynaklarının  üretilen birim enerji başına çok daha düşük net CO2 emisyon değerlerine sahiptirler.

 

Değerlendirme:

Türkiye’de yenilenebilir enerji arzı çoğunlukla hidrolik kaynaklar, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütleden (odun, bitki ve hayvan artıkları) oluşmaktadır. 2018 yılı sonu itibarı ile birincil enerji arzımız 143,66 Mtep iken, yerli enerji üretimi 39,675 Mtep değerine ulaşmıştır. Yerli enerji üretiminin %50’si (toplamda 19,775 Mtep değerindeki kısmı) yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji miktarı 1990 yılına göre %105 oranında artmıştır.

1990 yılında Türkiye’de birincil enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir katkısı %18,4 iken, yakacak odun tüketimindeki düşüş ve toplam enerji tüketimindeki artışın etkisiyle 2018 yılı itibariyle bu oran %13,8’e seviyesine gelmiştir.

AB-28 ülkelerinde ise birincil enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı, 1990 yılında %4,3 iken, 2018 yılında %18,0 olmuştur[i].

GRAFİK 108- YILLAR İTİBARİYLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN BRÜT ENERJİ ÜRETİMİ ve BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN ORANI

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari

 


[i] EUROSTAT Renewable energy statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#of_electricity_generated_come_from_renewable_sources