Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.2 Nehir Sularında Oksijen Tüketen Maddeler

Tipi: Durum

Tanımı: Su kütlelerinde oksijenlenme durumu için ana gösterge, oksitlenebilen organik maddeleri tüketen sudaki canlıların oksijen talebini ifade eden biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)’dir. Bu gösterge, nehirlerdeki amonyak (NH4) konsantrasyonları ve BOİ ile ilgili mevcut durumu ve eğilimleri gösterir.

Birimi: mg/L

Önem: Çok miktarda organik madde (mikroplar ve çürüyen organik atık), nehir suyunun kimyasal ve biyolojik kalitesinde azalmaya, sucul ortamların biyoçeşitliliğinde hasara, içme ve yüzme suyunun kalitesini etkileyen mikrobiyolojik kirlenmeye yol açabilir. Organik maddelerin kaynakları, atık su arıtma tesislerinden, sanayi atıklarından ve tarımdan dönen sulardan oluşan deşarjlardır. Organik kirlenme, yüksek oranda oksijen talep eden metabolik süreçlere neden olur. Bu, suda oksijensiz (anaerobik koşullar) bölgelerin oluşmasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda, azotun havasız koşullar altında indirgenmiş formlara dönüşmesi, su sıcaklığı, tuzluluk ve pH değerine bağlı olarak, artan amonyak konsantrasyonlarına neden olur, ki bu da belirli konsantrasyonlar üzerinde su yaşamına zarar verir.

 

Değerlendirme:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli havzalarda yürütülen izleme çalışmalarının neticeleri, “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” Ek-5 Tablo 2’de verilen kriterlere göre değerlendirilerek BOİ ve NH4 parametreleri açısından mevcut durum ortaya konulmuştur. Ölçüm yapılan havzalarda BOİ parametresi açısından su kalitesinin genel olarak I.- II. Sınıf seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, yoğun kentsel, zirai ve endüstriyel baskı altında olan Büyük Menderes Havzası’nda ise su kalitesinin daha kötü durumda olduğu görülmektedir[i].

GRAFİK 30- BÜYÜK MENDERES HAVZASI BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/L O2)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

GRAFİK 31- ANTALYA HAVZASI BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/L O2)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

 

GRAFİK 32- KONYA KAPALI HAVZASI BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/L O2)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

 

GRAFİK 33- DOĞU AKDENİZ HAVZASI BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/L O2)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

 

GRAFİK 34- DOĞU KARADENİZ HAVZASI BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/L O2)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

 

GRAFİK 35- ÇORUH HAVZASI BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/L O2)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

GRAFİK 36- KIZILIRMAK HAVZASI BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (mg/L)

 

BOİ parametresi açısından havzalarda yıllara göre değişim incelendiğinde çoğunlukla 2019 yılında bir su kalitesinde bir iyileşme görüldüğü söylenebilir. Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan, sanayi baskısından uzak havzalarda su kalitesinin daha iyi seviyede olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yoğun kentsel, endüstriyel ve zirai faaliyetlerin yürütüldüğü Büyük Menderes Havzası’nda su kalitesi BOİ parametresi açısından III.-IV. sınıf seviyelerindedir.

GRAFİK 37– BOİ KONSANTRASYONUNUN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü; 2021

 

GRAFİK 38- BÜYÜK MENDERES HAVZASI NH4-N (mg/L)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

 

GRAFİK 39- DOĞU KARADENİZ HAVZASI NH4-N (mg/L)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

 

GRAFİK-40 KIZILIRMAK HAVZASI NH4-N (mg/L)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021

GRAFİK-41 HAVZALARDA YILLARA GÖRE NH4-N KONSANTRASYONUN DEĞİŞİMİ (mg/L)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,2021


[i] Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2021