Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
5.2 Büyük Yakma Tesisleri

Tipi: Baskı

Tanımı: Büyük yakma tesisleri; anma ısıl gücü 50 MW ve üzeri olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesisleridir.

Birimi: GWth

Önem: Büyük endüstriyel yakma tesisleri, yararlı enerji formları üretmek için çoğunlukla fosil yakıtlar olmak üzere büyük miktarlarda yakıt kullanırlar. Büyük yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonlar, toplam insan kaynaklı emisyonların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu konudaki yönetmeliklerin amacı, asitleştirici kirletici, partikül madde ve ozon öncüleri emisyonlarını azaltmaktır. Enerji üretiminde düşük karbonlu alternatifler sistematik bir geçiş gerekmektedir [2].

Değerlendirme:

2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin I. ve II. bölümlerini uyumlaştıran “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı”nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2018 yılında yayımlanması öngörülmektedir.

2016 yılında Türkiye’nin büyük yakma tesisleri toplam kurulu kapasitesi 82 GWth, 2017 yılında ise %42 artarak 125 GWth olmuştur [1].

2015 yılında, AB-28 ülkelerinde, dört ülke (sırasıyla olmak üzere; Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya) toplam işletme kapasitesinin %52'sini oluşturmuştur. 2015 yılı itibariyle, Almanya’nın büyük yakma tesisleri toplam kurulu kapasitesi 287 GWth, İtalya’nın ise 165 GWth’dur [2].

 

GRAFİK 1 - BÜYÜK YAKMA TESİSİ SAYILARI                  

GRAFİK 2- BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ TOPLAM ISIL GÜCÜ

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

[2] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/large-combustion-plants-operating-in-europe/assessment-2