Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
2.4 Çevre Koruma Harcamaları

Tipi: Tepki

Tanımı: Çevre koruma harcamaları, kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması ile diğer çevresel bozulmalarla ilgili yapılan tüm faaliyetler ve eylemler için ayrılan ekonomik kaynakları içerir. Bu faaliyet ve eylemler, çevresel bozulmalar sonrası yapılan iyileştirme faaliyetlerini de kapsar.

Verinin Kapsamı: Genel devlet, hanehalklarına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar, mali ve mali olmayan şirketler ile hanehalklarıdır.

Birimi: TL

Önem: Ülkelerin çevresel performansları, ekonomik refah düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. Ekonomik refahı yüksek olan ülkelerde, kamu ve özel kuruluşların toplam çevre harcamalarının da yüksek olması ve dolayısıyla çevre sorunlarının önlenmiş veya en aza indirilmiş olması beklenir.

Değerlendirme:

2018 yılında toplam çevre koruma harcamaları 38,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Çevre koruma harcamalarının %56,6’sı mali ve mali olmayan şirketler,  %36,3’ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %7,1’i ise hanehalkları tarafından yapılmıştır. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2013 yılında %1,18 iken, 2018 yılında %1’e düşmüştür.

Çevre koruma harcamalarının %47,5’ini atık yönetimi hizmetleri, %35,6’sını atıksu yönetimi hizmetleri, %6,8’ini biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, %3,6’sını toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve %6,5’ini ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturmuştur [i] .

AB-28 ülkelerinde ise özel ve kamu tarafından çevre korumaya yönelik yapılan toplam harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2018 yılı itibariyle %1,9 olmuştur [ii] .

GRAFİK 10- KONULARA GÖRE ÇEVRE KORUMA HARCAMALARI, (2013-2018)

Kaynak: TÜİK,

Genel çevre yönetimi, çevre koruma için eğitim faaliyetleri, harcamaları bölünemeyen faaliyetler ve başka yerde belirtilmemiş faaliyetleri kapsanır.

 

 


[i]   Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2018” Haber Bülteni, 22/11/2019, Sayı: 30610,  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cevre-Koruma-Harcama-Istatistikleri-2018-30610

[ii]  EUROSTAT,  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20191028-1

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2017” Haber Bülteni, 27/11/2018, Sayı: 27673, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27673

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=ten00061&language=en