Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Nüfus Artış Hızı

Tipi: İtici Güç

Tanımı: Bu gösterge belirli bir dönemde veya yılda nüfus büyüklüğünün ortalama yıllık artışıdır. Yıllık olarak her 100 nüfus için artan nüfus olarak ifade edilir.

Birimi: %

Önem: Nüfus artışı, çevre üzerinde baskı yaratan insan faaliyetleri arkasındaki en önemli itici güçtür. Nüfusun artması, sınırlı kaynakların tükenmesi ve çevre sorunlarının artması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sanayi, tarım gibi faaliyetler artacak ve çevre üzerinde daha fazla baskı meydana gelecektir.

Değerlendirme:

Nüfus artış hızında zaman zaman azalmalar görülmekle birlikte Türkiye nüfusu sürekli artmıştır. Türkiye’de 2016 yılında %1,35 olan nüfus artış hızı, 2017 yılında %1,24’ e düşmüştür. 2017 yılı verilerine göre, Türkiye’de toplam nüfus 80.810.525 kişi, nüfus yoğunluğu (km2 başına düşen nüfus) ise 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 olmuştur [1].

Birleşmiş Milletler’ in 2017 yılı nüfus projeksiyonlarına göre dünya nüfusu 7,6 milyar kişiyi geçmiştir. 2017 yılı itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık %1,1’ini oluşturan Türkiye, nüfus bakımından dünyanın en büyük 19. ülkesidir.

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE NÜFUS VE NÜFUS ARTIŞ ORANLARININ DEĞİŞİMİ

Kaynak: TÜİK. 1990-2000 yılları arası Genel Nüfus Sayımı Sonuçları ve 2009-2017 yılları arası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları kullanılmıştır.

Not: Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken son yıl idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır.

Veri dosyası için tıklayınız

 

Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik politika üretme noktasında büyük önem taşımaktadır. Mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında kestirimlerde bulunulması daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar.

Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86.907.367 kişi olması, 2040 yılında ise 100.331.233 kişiye ulaşması beklenmektedir. Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107.664.079 kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen Türkiye nüfusu 2080 yılında 107.100.904 kişi olması beklenmektedir.

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ve nüfusun yaşlanmaya devam etmesi beklenmektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2023'te 33,5, 2040'da 38,5, 2060'ta 42,3, 2080'de ise 45 olması beklenmektedir [2].

Doğurganlık ve ölüm oranları mevcut seviyelerde kaldığı varsayıldığında, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10,2 milyar, 2100 yılında ise 19,3 milyar seviyesine yükselmesi beklenmektedir [3].

 

 

 

GRAFİK 2- YILLARA GÖRE NÜFUS PROJEKSİYONLARI, 2018-2080

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080

Veri dosyası için tıklayınız

 

 

 

KAYNAKLAR

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017” Haber Bülteni, 01/02/2018, Sayı: 27587, http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587

[2] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080” Haber Bülteni, 21/02/2018, Sayı: 30567,  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567

[3] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/total-population-outlook-from-unstat-3/assessment-1