Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
12.2 Gruplarına Göre Maden Ocağı Tesisi Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımlar: Farklı ruhsatlandırma grubuna göre, bir yılda kayıt altına alınmış maden ocağı sayısını gösterir.

Birimi: adet, hektar (ha)

Önem: Madencilik ekonomiye doğrudan yaptığı katkı ve özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle önemli yere sahiptir. . Fakat madencilik faaliyetleri konusunda, ülkenin genel yararı adına, ticari ve çevresel kıstaslar birlikte dikkate alınarak karar verilmeli ve uygulanmalıdır.

Değerlendirme:

2021 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce 4.935 adedi arama, 9.781 adedi işletme ruhsatı olmak üzere toplam 14.716 adet maden ruhsatı verilmiştir. 2008-2021 döneminde yıllar itibariyle verilen toplam ruhsat sayılarında düşüş olmuştur. Madencilik ve taş ocakçılığının GSYH içindeki payı 2021 yılında %1,33 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı itibariyle faaliyette olan 4.033 adet ruhsatlı madenin gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 1.433’ünün II(a) grubu,1.113’ünün II(b) grubu olduğu bunu 1.111 ile IV.grup madenlerin takip ettiği görülmektedir.[i].

GRAFİK 137- YILLAR İTİBARİYLE VERİLEN TOPLAM RUHSAT SAYILARI (2008-2021)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),2022

http://www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx

 

GRAFİK 138- MADEN GRUPLARI İTİBARİYLE FAALİYETTE OLAN MADENLERE AİT RUHSAT SAYISI (2010-2021)

 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM),2022

http://www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx

 


[i] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 2022