Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Gruplarına Göre Maden Ocağı Tesisi Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımlar: Farklı ruhsatlandırma grubuna göre, bir yılda kayıt altına alınmış maden ocağı sayısını gösterir.

Birimi: adet, hektar (ha)

Önem: Madencilik ekonomiye doğrudan yaptığı katkı ve özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle önemli yere sahiptir. Fakat madenler üretilirken, ülke yararı ve çevreyle uyum bir arada yürütülmek durumundadır.

Değerlendirme:

2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce 6.144 adedi arama, 11.076 adedi işletme ruhsatı olmak üzere toplam 17.220 adet maden ruhsatı verilmiştir. 2008-2017 döneminde yıllar itibariyle verilen toplam ruhsat sayılarında düşüş olmuştur. Madencilik ve taş ocakçılığının GSYH içindeki payı 2008 yılında %1,1 iken 2017 yılında %0,9’a düşmüştür.

2017 yılı itibariyle faaliyette olan 4.951 adet ruhsatlı madenin gruplarına göre dağılımına bakıldığında %34,2 ’sinin II (a) grubu olduğu, bunu %30,5 ile IV. grup ve %27,9 ile II (b) grubu madenlerin takip ettiği görülmektedir [1].

 

GRAFİK 1- YILLAR İTİBARİYLE VERİLEN TOPLAM RUHSAT SAYILARI (2008-2017)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), http://www.migem.gov.tr/Istatistik.aspx

 

 

GRAFİK 2- MADEN GRUPLARI İTİBARİYLE FAALİYETTE OLAN MADENLERE AİT RUHSAT SAYISI (2010-2017)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), http://www.migem.gov.tr/Istatistik.aspx

 

 

KAYNAKLAR:

[1] http://www.migem.gov.tr/Istatistik.aspx