Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
12.2 Gruplarına Göre Maden Ocağı Tesisi Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımlar: Farklı ruhsatlandırma grubuna göre, bir yılda kayıt altına alınmış maden ocağı sayısını gösterir.

Birimi: adet, hektar (ha)

Önem: Madencilik ekonomiye doğrudan yaptığı katkı ve özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle önemli yere sahiptir. . Fakat madencilik faaliyetleri konusunda, ülkenin genel yararı adına, ticari ve çevresel kıstaslar birlikte dikkate alınarak karar verilmeli ve uygulanmalıdır.

Değerlendirme:

2020 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce 5.136 adedi arama, 9.984 adedi işletme ruhsatı olmak üzere toplam 15.200 adet maden ruhsatı verilmiştir. 2008-2020 döneminde yıllar itibariyle verilen toplam ruhsat sayılarında düşüş olmuştur. Madencilik ve taş ocakçılığının GSYH içindeki payı 2020 yılında %1,1 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı itibariyle faaliyette olan 7.548 adet ruhsatlı madenin gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 2.529’unun IV. Grup olduğu, bunu 2.368 ile II(a) grubu, 2.041 ile II (b) grubu madenlerin takip ettiği görülmektedir[i].

GRAFİK 136- YILLAR İTİBARİYLE VERİLEN TOPLAM RUHSAT SAYILARI (2008-2020)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),2021

http://www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx

 

GRAFİK 137- MADEN GRUPLARI İTİBARİYLE FAALİYETTE OLAN MADENLERE AİT RUHSAT SAYISI (2010-2020)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM),2021

http://www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx

 


[i] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx