Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
12.2 Gruplarına Göre Maden Ocağı Tesisi Sayısı

Tipi: Baskı

Tanımlar: Farklı ruhsatlandırma grubuna göre, bir yılda kayıt altına alınmış maden ocağı sayısını gösterir.

Birimi: adet, hektar (ha)

Önem: Madencilik ekonomiye doğrudan yaptığı katkı ve özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle önemli yere sahiptir. . Fakat madencilik faaliyetleri konusunda, ülkenin genel yararı adına, ticari ve çevresel kıstaslar birlikte dikkate alınarak karar verilmeli ve uygulanmalıdır.

Değerlendirme:

2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce 6.646 adedi arama, 10.155 adedi işletme ruhsatı olmak üzere toplam 16.801 adet maden ruhsatı verilmiştir. 2008-2018 döneminde yıllar itibariyle verilen toplam ruhsat sayılarında düşüş olmuştur. Madencilik ve taş ocakçılığının GSYH içindeki payı 2008 yılında %1,1 iken 2018 yılında %1’e düşmüştür.

2018 yılı itibariyle faaliyette olan 8.011 adet ruhsatlı madenin gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 2.294’ünün IV. Grup olduğu, bunu 2534 ile II(a) grubu, 2.210 ile II (b) grubu madenlerin takip ettiği görülmektedir[i].

GRAFİK 113- YILLAR İTİBARİYLE VERİLEN TOPLAM RUHSAT SAYILARI (2008-2018)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

http://www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx

 

GRAFİK 114- MADEN GRUPLARI İTİBARİYLE FAALİYETTE OLAN MADENLERE AİT RUHSAT SAYISI (2010-2018)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)

http://www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx

 


[i] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),  www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx