Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Ulaştırma Türüne Göre Seragazı Emisyonu

Tipi: Baskı

Tanımı: Ulaştırmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını (CO2, CH4 ve N2O) ifade eder. Toplam ulaştırma emisyonları, karayolu, demiryolu, deniz taşımacılığı, havacılık ve diğer ulaştırma türlerine ayrılabilir. Ulaştırma ile ilgili sera gazı emisyonlarına, uluslararası havacılık ve deniz taşımacılığı dahil değildir.

Birimi: kiloton CO2 eşdeğeri

Önem: Ulaştırmanın iklim değişimine katkısı ve bu katkının ulaştırma türlerine göre dağılımı, salınımın izlenmesi ve kontrolü açısından önemlidir. Pek çok Avrupa politikası ve stratejisi ulaştırmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanmıştır.  Ortaya çıkan emisyonlarda, vergiler, verimlilik, yakıt tipi, yükleme gibi faktörler önemli olduğundan, politikalar bu konulara eğilmektedir. 

Değerlendirme:

TÜİK’ in seragazı emisyon envanteri verilerine göre, 2016 yılında, Türkiye’nin toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton olup bunun 81.841 kiloton CO2 eşdeğerini ulaştırma kaynaklı emisyonlar oluşturmaktadır. 1990 yılında ulaştırma kaynaklı emisyonların toplam seragazı emisyonlarındaki payı ise %12,8 iken 2016 yılında bu rakam %16,5 olmuştur.

TÜİK’in 2016 yılı seragazı emisyon envanteri verilerine göre; ulaştırmadan kaynaklanan CO2 emisyonunun %92,4’ü karayolundan, %5,2’i havayolundan, %1,2’si denizyolundan, %0,5’i demiryolundan ve %0,8’i ise diğer ulaştırma türlerinden kaynaklanmaktadır.

AB 28 ülkelerindeki duruma bakılacak olursa, 2016 yılında AB-28'deki toplam seragazı emisyonlarının %20’si ulaşımdan (uluslararası havacılık ve deniz emisyonları hariç) kaynaklanmıştır [2].

 

GRAFİK 1- ULAŞTIRMA TÜRÜNE GÖRE SERA GAZI EMİSYONU

Kaynak: TÜİK

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

 

KAYNAKLAR

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

[2] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11