Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
4.1 Seragazı Emisyonları

Tipi: Baskı

 

Tanımlar: 

Seragazı Emisyonları: Enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atık bertarafından kaynaklanan emisyonlar, doğrudan seragazları olan karbon dioksit (CO2),  metan (CH4),  nitroz oksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFCs) ve kükürt hekzaflorid (SF6) ile dolaylı seragazları azot oksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOCs) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarını kapsamaktadır. Ulusal Seragazı Emisyonları 2006 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Rehberi kullanılarak hesaplanmıştır.

 

Birimi: milyon ton CO2 eşdeğeri

 

Önem: Ülkenin iklim değişimine katkısı ve bu katkının kaynaklara göre dağılımı, salınımın izlenmesi ve kontrolü açısından önemlidir.

 

Değerlendirme:

CO2 eşdeğeri olarak 2019 yılı toplam seragazı emisyonu, 1990 yılına göre %130,5, artmıştır. Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2019 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 azalarak 506,1 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 2018 yılında 6,4 ton CO2 eşd. ve 2019 yılında 6,1 ton CO2 eşd. olarak hesaplanmıştır[i].

2019 yılında, AB-28’deki seragazı emisyonları ise 1990 yılı seviyelerine kıyasla %24 azalmıştır[ii].2019 yılı itibariyle, CO2 eşdeğeri olarak, kişi başına AB-28 emisyonları ise 8,2 ton/kişidir[iii].

GRAFİK 12- SERAGAZI EMİSYONLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Kaynak: TÜİK, Seragazı Emisyon İstatistikleri,1990 – 2019

 

TABLO 6- SERAGAZI EMİSYONLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (milyon ton CO2 eşdeğeri)

 

 

1990

2000

2010

2015

2016

2017

2018

2019

CO2

151,5

229,8

314,4

381,3

401,2

425,3

419,2

399,3

CH4

42,4

43,6

51,3

51,3

53,9

54,2

57,6

60,3

N2O

24,7

24,8

29,4

34,7

37,1

38,5

38,9

40,2

F Bileşenli Gazlar

0,6

0,7

3,5

4,8

6,3

8,2

5,2

6,2

Toplam

219,2

298,9

398,7

472,2

498,5

526,3

520,9

506,1

 

Kaynak: TÜİK, Seragazı Emisyon İstatistikleri,1990 – 2019

Notlar:

(1) Tablodaki 1990-2019  verileri revize edilmiştir.

(2)Ormancılık ve diğer arazi kullanımından kaynaklanan emisyonlar ve yutaklar dahil edilmemiştir.

 

 

 


KAYNAKLAR

[i] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, “Seragazı Emisyon İstatistikleri, 2019” Haber Bülteni;30/03/2021, Sayı:37196,

[ii] EUROSTAT Greenhouse gas emission statistics,  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Greenhouse_gas_emission_statistics

[iii]EUROSTAT,  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd300/default/table?lang=en

 

 

 

Veri dosyası için tıkalayınız.

 

 

 

 

Veri dosyası için tıkalayınız.