Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
7.8 Gemilerden Kaynaklanan Atık Miktarları

Tipi: Baskı

Tanımı:  Gemilerin ürettiği atıklar: Bir geminin normal faaliyetleri sırasında üretilen ve MARPOL 73/78 Ek-I (petrol ve petrol türevli atıklar), Ek-2 (zehirli sıvı madde atıkları), Ek-IV (pissu) ve EK-V (çöp) kapsamına giren atıkları ifade eder.

Birimi: m3

Önem: Deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz ekosisteminin korunması bakımından önem taşımaktadır.

Değerlendirme:

Türkiye’nin taraf olduğu “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslar Arası Sözleşme”si (MARPOL 73/78) ve ulusal mevzuat doğrultusunda deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi ve deniz ortamının korunması amacıyla atık kabul tesisleri kurulmakta ve işletilmektedir. 2018 yılı itibariyle Türkiye’de gemi atıklarının alınması hizmeti verilen kıyı tesis sayısı 301’dir.

Liman atık kabul tesislerinde toplanan atıklar, türlerine göre Çevre Kanunu uyarınca yayımlanan mer’i mevzuat kapsamında geri kazanım/bertarafa gönderilmektedir. Böylece; denizlerde artan deniz trafiği nedeniyle oluşan gemi kaynaklı kirlilik azaltılmaktadır.

GRAFİK 75- GEMİ KAYNAKLI ATIKLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (m3)

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2019