Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.10-Termik Yalniz Elektrik Ve Kojenerasyon Santral Verimlilikleri

Tipi: Baskı

Tanımı:Kojenerasyon santral verimliliği bir yılda üretilen elektrik ve ısı enerjilerinin toplamının tüketilen yakıt enerjisine oranı olarak tanımlanır.

Birimi: %

Önemi: Termik santraller katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesisler olup, bu tesislerde büyük çoğunlukla konvansiyonel enerji kaynağı olarak adlandırılan fosil yakıtlar ile biyokütle enerji kaynakları kullanılmaktadır.Termik santrallerde enerji üretim aşamasında ısı enerjisinin diğer enerji türlerine verimli bir şekilde dönüştürülebilmesi maliyet tasarrufu sağlamanın yanında, fosil yakıt tükenme hızını ve olumsuz çevresel etkileri azaltacaktır.

Değerlendirme:

2010 yılında Türkiye brüt elektrik enerjisi üretiminin 74%’ü termik santraller tarafından sağlanırken bu oran 2022 yılında 60%’a kadar düşmüştür.Birleşik ısı-güç sistemleri (CHP) ya da kısaca kojenerasyon; enerjiyi, hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üreterek, hem tasarruf sağlayan hem de çevreye katkıda bulunan tesislerdir. Kojenerasyon santral verimliliği bir yılda üretilen elektrik ve ısı enerjilerinin toplamının tüketilen yakıt enerjisine oranı olarak tanımlanır. Yalnız elektrik santralinde bu değer 25-40% arasındayken, kojenerasyon santrallerinde bu değer 90%'lara çıkabilmektedir. Ülkemizde son on yılda bu oranlar yalnız elektrik santralleri için ortalama 41%, kojenerasyon santralleri için 70% olarak gerçekleşmiştir

Tablo 38-TERMİK YALNIZ ELEKTRİK VE KOJENERASYON SANTRAL VERİMLİLİKLERİ (2010-2022)

 

 

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kojenerasyon Santralleri Verimi (%)

41,37

41,48

41,60

42,83

43,31

41,89

41,42

43,22

42,72

39,85

41,61

42,55

41,15

Termik Elektrik Enerjisi Üretiminin Brüt Elektrik Üretimi İçindeki Payı (%)

69,72

69,90

70,69

71,34

70,07

68,17

67,10

66,93

68,27

72,94

73,09

73,65

73,96

 Türkiye Termik Elektrik Üretimi (GWh)

73,73

74,78

72,97

71,43

79,41

68,33

67,45

71,07

68,48

57,27

59,19

66,12

60,07

 Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretimi (GWh)

155.717

171.532

174.760

171.535

200.079

178.870

185.084

211.288

208.733

174.041

181.526

221.312

197.261

Yalnız Elektrik Santralleri Verimi (%)

211.208

229.395

239.497

240.154

251.963

261.783

274.408

297.278

304.802

303.898

306.703

334.723

328.379

Grafik 139-TERMİK YALNIZ ELEKTRİK VE KOJENERASYON SANTRAL ÜRETİMİNİN TÜRKİYE TERMİK ÜRETİMİ İÇİNDEKİ PAYI %  (2010-2022)

 

 

Kaynak: TEİAŞ,2023