Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.8 Birincil ve Nihai Enerji Yoğunluğu

Tipi: Birincil enerji yoğunluğu tepki, nihai enerji yoğunluğu ise itici güç göstergesidir.

 

Tanımlar: 

Birincil ve Nihai Enerji Yoğunluğu; Birincil enerji tüketiminin GSYH’ye oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk birincil enerji yoğunluğu, nihai enerji tüketiminin GSYH’ye oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk ise nihai enerji yoğunluğu olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, birincil enerji yoğunluğu bölgesel ve ülkeler bazında bir birim GSYH yaratabilmek için ne kadar enerji gerektiğini ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir.

Birimi:  kep/2010$

Önem: Gösterge değerlerindeki düşüş enerji verimliliğinin iyileşmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, birincil enerji yoğunluğu bölgesel ve ülkeler bazında bir birim GSYH yaratabilmek için ne kadar enerji gerektiğini ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir. Söz konusu göstergenin düzeyi ülkelerin veya bölgelerin ekonomik yapısı, enerji tüketim yapısı, iklimsel koşulları ve teknik enerji verimliliğini göstermektedir. Enerji yoğunluğu eğilimi ekonomi ve sanayideki yapısal değişiklikler, enerji tüketim yapısındaki değişimler ve nihai kullanıcıların kullandıkları ekipman ve bina sektöründeki verimliliklerden etkilenmektedir.

Değerlendirme:

Türkiye’nin 2020 yılı birincil enerji yoğunluğu 2000 yılına göre $,5 azalma göstererek 0,145 tep/bin 2015$ olarak hesaplanmıştır. Bu değer, 2019 yılı için de 0,145 tep/bin 2015$ olup, dünya ortalaması olan 0,172 tep/bin 2015$ değerinden çok daha düşük olmakla birlikte OECD ortalamasının (0,105 tep/bin 2015$) üzerinde kalmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin birincil enerji yoğunluğu ortalaması ise 0,095 tep/bin 2015$ ile gerek OECD gerekse Türkiye’ye kıyasla daha iyi bir seviyededir.

Nihai enerji yoğunluğu ise 2020 yılında 0,112 tep/bin 2015$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer açısından da 2000 yılına göre $,8 azalma ile iyileşme sağlanmıştır. Bu değer 2019 yılı için 0,111 tep/bin 2015$ olup, dünya ortalaması olan 0,119 tep/bin 2015$ değerinden daha düşük seyretmektedir. Diğer yandan, 0,074 tep/bin 2015$ olan OECD ülkeleri ortalamasının üstünde kalmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin nihai enerji yoğunluğu ise 0,069 tep/bin 2015$ ile yine OECD ülkeleri ve Türkiye’den daha iyi bir seviyededir.

 

GRAFİK 134- YILLAR İTİBARİYLE BİRİNCİL VE NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞU 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı,2022

 

 

GRAFİK 135- YILLAR İTİBARİYLE SEKTÖREL NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUKLARI

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, 2022

 

Ana sektörlerin enerji yoğunluğuna bakıldığında beklenildiği üzere sanayi sektörü en enerji yoğun sektör olarak öne çıkmaktadır. Onu sırasıyla tarım, konut, ulaştırma ve hizmet sektörleri takip etmektedir. 2015-2020 döneminde hizmetler ve ulaştırma sektörlerinde kısmi bir azalış olmakla beraber, konut ve tarım sektörlerinde ise artış eğilimi gözlemlenmektedir.[i]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 yılında yürürlüğe girerek uygulanmaya başlamıştır. 2017-2021 döneminde enerji verimliliğine toplamda 6,5 milyar ABD Doları yatırım yapıldığı ve bunun sonucunda kümülatif olarak 1,5 milyar ABD Doları parasal karşılığı olan 4,8 Mtep enerji tasarrufu sağlandığı hesaplanmaktadır. UEVEP Eylem Planı çerçevesinde 2017-2021 döneminde hedeflerin tamamı başarıya ulaşmıştır.

 


[i]  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, 2022