Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Tatlı Su Kaynaklarında Besi Maddeleri

Tipi: Durum

Tanımı: Nehirlerde ortofosfat ve nitrat yoğunlukları, göllerdeki toplam fosfor ve nitrat ve yeraltı su oluşumlarındaki nitrat. Gösterge, mevcut besi yoğunlukları ve zamansal eğilimlerdeki coğrafi değişimleri göstermek için kullanılabilir.

Birimi: mg/L

Önem: Kentsel bölgelerden, sanayi ve tarım alanlarından su oluşumlarına geniş çapta azot ve fosfor girişi, ötröfikasyona neden olabilir. Bu, bitki ve hayvan türlerinin kaybıyla (ekolojik durumda kötüleşme) sonuçlanabilen ekolojik değişimlere neden olur ve insan tüketimi ve diğer amaçlar için suyun kullanımına olumsuz etkileri vardır.

 

Değerlendirme:

Kirlilik yükü en fazla olan nehir havzalarında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programları hazırlanmıştır. Bu kapsamda, kirlilik yükü en fazla olan Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege, Sakarya ve Susurluk Havzalarında mevsimsel izleme çalışmaları yürütülmüştür. Ölçüm yapılan bu havzalarda nehirler genel olarak “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında IV. Sınıf (çok kirlenmiş su) su kalitesinde tespit edilmiştir.

 

GRAFİK 1- KUZEY EGE (BAKIRÇAY) HAVZASI NİTRAT AZOTU (mg/L)

 

 

GRAFİK 2- ERGENE HAVZASI NİTRAT AZOTU (mg/L)

 

 

GRAFİK 3- GEDİZ HAVZASI NİTRAT AZOTU (mg/L)

 

 

GRAFİK 4-  KÜÇÜK MENDERES HAVZASI NİTRAT AZOTU (mg/L)

Küçük Menderes Havzasında 2013’den 2016’ya nitrat parametresinde azalış gözlenmiştir.

 

 

GRAFİK 5- SUSURLUK HAVZASI NİTRAT AZOTU (mg/L)

 

 

GRAFİK 6- SAKARYA HAVZASI NİTRAT AZOTU (mg/L)

 

Havzalara ait tüm istasyonların ortalamaları yıllar itibariyle karşılaştırıldığında, genel olarak nitrat azotu değerlerinde azalma gözlenmiştir.

 

GRAFİK 7- YILLAR İTİBARİYLE KİRLİLİK YÜKÜ EN FAZLA OLAN HAVZALARDA ORTALAMA NİTRAT AZOTU (mg/L)

Notlar:

1) Havzalarda yıl içindeki tüm istasyonların ölçümlerinin aritmetik ortalaması esas alınmıştır

2) Ölçüm limitlerinin altındaki değerler 0 (sıfır) olarak kabul edilmiştir.

3) Susurluk ve Sakarya Havzalarının 2013 ölçümleri yoktur.

 

Kaynaklar: Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı Havza İzleme Çalışmaları (2017)