Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
Ormanlık Alanların Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımlar: 

Bu gösterge; orman alanlarının toplam büyüklüğünü ifade eder.

Ormanlık Alan: Üzerinde belirli bir kapalılıkta orman örtüsü bulunan alanın hektar ölçü birimine göre büyüklüğüdür.

Normal Kapalı Orman: Ağaçların tepe çatılarının %11-100 oranlarında alanı örttüğü ormanlardır.

Boşluklu Kapalı Orman: Ağaçların tepe çatılarının %10’dan az oranda alanı örttüğü ormanlardır.

Ağaç Serveti : Göğüs çapı 8 cm ve üzeri gövdelerin, m3 cinsinden dikili kabuklu silindirik gövde hacimleri toplamıdır.

 

Birimi: ha, km2

Önemi: Ülkemizde, İklim şartlarının yeniden orman yetiştirme konusundaki elverişsizliği ve topoğrafik yapı, mevcut orman varlığının geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Ormanlarımızın, orman arazileri üzerindeki olumsuz baskılar ve çeşitli sebeplerle meydana gelen zararlara karşı iyi korunması büyük önem taşımaktadır.

Değerlendirme:

2015 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam orman alanı 22.342.935 ha’ dır. Bu orman alan miktarı ülke genel alan toplamının %28,6’sı kadardır. Türkiye orman alanlarının 12.704 bin hektarı normal kapalı (%11-100 arası kapalı) alan, 9.639 bin hektarı ise boşluklu kapalı (%10’dan az kapalı) orman alanıdır. Bu durumda oransal olarak; orman alanlarının %57’si normal kapalı, %43’ü boşluklu kapalıdır.1973-2015 yılları arası orman alanlarımız 2.144 bin ha artmıştır[1].

2015 yılı itibariyle Türkiye ormanlarının ağaç serveti 1.611.774 bin m3 dür. Bunun %95’i normal kapalı orman alanlarına, %5’i ise boşluklu kapalı orman alanlarına aittir. 1973 ile 2015 yılları arasında ülke ormanlarının ağaç servetinde 676.262 bin m3 artış olmuştur.

Türkiye’de 1999 yıllında orman alan miktarı ülke yüzölçümünün %26,7’si iken, 2015 yılında bu oran %28,6’ya yükselmiştir. Dünya Bankası verilerine göre, Dünya orman alanlarının yüzölçümüne oranı 2000 yılında %31,3 iken 2015 yılında %30,8 olmuştur [2].

 

TABLO 1- YILLAR İTİBARİYLE ORMAN ALANI

 YILLAR

1973

1999

2005

2009

2010

2012

2015

Orman Alanı (hektar)

20.199.296

20.763.248

21.188.747

21.389.783

21.537.091

21.678.134

22.342.935

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Orman Varlığı -2015,

Not: Bu rakamlar ormanlık alan dışındaki ağaçlık alanları (özel kavaklık, meyvelik, fındık bahçeleri vb. alanları) kapsamaz. Ormanlık alan olarak doğal, ekilmiş veya dikilmiş alanların hepsini kapsar.

 

GRAFİK 1- ORMAN ALANLARININ ORMAN FORMUNA GÖRE DAĞILIMI

 

 

GRAFİK 2- ORMAN SERVETİNİN ORMAN FORMUNA GÖRE DAĞILIMI

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

 

 

 

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI HARİTASI (2015)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Orman Varlığı -2015.

 

 

Türkiye ormanlarının %43’ü boşluklu kapalı orman alanı olup verimsizdir. Verimsiz orman alanlarının rehabilite edilerek verimli hale dönüştürülmesi önem taşımaktadır. Rehabilite çalışmaları özellikle 2006-2012 yılları arasında yoğunlaşmıştır. 2017 yılında, 46.935 ha alanda ağaçlandırma, 112.100 ha alanda rehabilitasyon, 91.049 ha alanda erozyon kontrolü, 15.167 ha alanda mera ıslahı, 1.361 ha alanda özel ağaçlandırma, 7.791 ha alanda suni tensil çalışması olmak üzere toplam 274.403 ha alanda orman tesis çalışması yapılmıştır.

 

 

GRAFİK 3- (1990-2017) ORMAN TESİS ÇALIŞMALARI (ha)

Not: Orman tesis çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diğer Kurumların yaptığı çalışmaların toplamıdır.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

 

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx

[2] http://wdi.worldbank.org/table/3.1#