Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
2.3 Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Sektörel Dağılımı

Tipi: Durum

Tanımı: Gösterge, iktisadi faaliyet kollarının cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıladaki (alıcı fiyatlarıyla) paylarının yüzde olarak oranlarını göstermektedir.

Birimi: %

Önem: Bu gösterge, tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörü tarafından GSYH' ya yapılan katkıyı gösterir.

Değerlendirme:

TÜİK verilerine göre, Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL olmuştur. 2020 yılında vergi ve sübvansiyonlar hariç tutulursa 4.486.655.613 TL olan cari fiyatlarla GSYH’yi oluşturan sektör faaliyetleri incelendiğinde; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %7,5,sanayi sektörünün payı %25,6, inşaat sektörünün payı %5,9 ve hizmetler sektörünün payı %61 olmuştur.

AB-27 ülkelerinde 2020 yılında brüt katma değerin ekonomik faaliyete göre dağılımına bakıldığında; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %1,8, sanayi sektörünün payı %19,5, inşaat sektörünün payı %5,6 ve hizmetler sektörünün payı %73,1 olmuştur [i] .

GRAFİK 9-CARİ FİYATLARLA GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILANIN İKTİSADİ FAALİYET KOLLARINA (A21) GÖRE DAĞILIMI(%)

Kaynak: TÜİK.2021

Notlar:

1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

2) İktisadi Faaliyet Sınıflamasında NACE Rev2 kullanılmıştır.

 


[i] EUROSTAT National accounts, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP

 

 

 

Veri dosyası için tıklayınız.

 

 

KAYNAKLAR:

[1] Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP