Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
11.9 Binalarda Enerji Verimliliği

Tipi: Tepki

 

Değerlendirme:

Bina sektörünün enerji verimliliği ile ilgili olarak; 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı “Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği” yürürlüğe girmiş ve söz konusu yönetmelikle birlikte binanın enerji tüketim sınıfını belirleyen enerji kimlik belgesinin alınması zorunlu hale getirilmiştir. 2021 yılı sonu itibarı ile 335.538’i mevcut, 994.028’i yeni olmak üzere toplam 1.329.566 adet binaya enerji kimlik belgesi düzenlenmiştir. 2022 yılsonu itibariyle 1.400.000 enerji kimlik belgesi düzenlenmesi planlanmaktadır. Enerji kimlik belgesi düzenlenmiş bu binaların 63.957 adedinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılmaktadır. 2022 yılsonu itibariyle 75.000 adet binada yenilenebilir enerji sisteminin kullanılması planlanmaktadır.

14.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 26847 sayılı “Merkezi Isıtma ve Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Yönelik Yönetmelik” kapsamında; merkezi ısıtma sistemine sahip tüm mevcut ve yeni binalarda merkezi ısıtma sistemlerinde gider paylaşım uygulamalarını yerine getirme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu uygulamalar kapsamında, merkezi ısıtma sistemli binalarda ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenlemek üzere yetkilendirilen ölçüm şirketlerinin sayısı 2021 yılı sonunda 159 olmuştur.

23.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 30279 sayılı Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği ile binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemesi amaçlanmıştır. Bu sebeple belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlıkça Ulusal Yeşil Bina Sistemi (YeS-TR) yazılım program hazırlanmış olup; 2022 yılsonu itibariyle 4 adet binanın Ulusal Yeşil Bina Sertifikasına sahip olması planlanmaktadır.  [i].

 


[i] Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, 2022