Çevresel Göstergeler
Çevresel Göstergeler
6.4 Kıyı ve Deniz Sularında Klorofil-a Miktarı

Tipi: Durum

Tanımı: Bu gösterge,  bölgesel denizlerindeki klorofil-a (mikrogram/L) ortalama yaz yüzey konsantrasyonlarının eğilimlerini ve coğrafi dağılımlarını göstermektedir. Fitoplankton biyokütlesi göstergesi olan klorofil-a fotosentez gerçekleştirir ve bu mekanizma ile besin döngüsü içerisinde ilk organik madde üretimi sağlanır. Işıklı tabakada oluşan ve bağlı üretimlerde üretilen organik yük ve organik atıklar su kolununda daha derinlere çökerken bakteriyel parçalanma ile suda çözünmüş oksijenin kullanımına ve yaşam için gerekli oksijenin azalmasına neden olurlar.

Birimi: Mikrogram/L

Önem: Göstergenin amacı, azot ve fosfat deşarjını azaltmak için alınan önlemlerin, klorofil-a olarak ifade edilen fitoplanktonun kıyılardaki konsantrasyonu üzerine etkilerini göstermektir. Bu, bir ötröfikasyon göstergesidir. Fitoplankton biyokütlesi göstergesi olan klorofil-a fotosentez gerçekleştirir ve bu mekanizma ile besin döngüsü içerisinde birincil organik madde üretimi sağlanır. Işıklı tabakada oluşan ve bağlı üretimlerde üretilen organik yük ve organik atıklar su kolonunda daha derinlere çökerken bakteriyel parçalanma ile suda çözünmüş oksijenin kullanımına ve yaşam için gerekli oksijenin azalmasına neden olurlar.

Değerlendirme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması” TÜBİTAK-MAM’ın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kapsamda Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz’de izleme çalışmaları ile denizlerimizin kalite ve kirlilik durumları çeşitli göstergelerle ortaya konulmaktadır.

Denizlerde kirlilik ve kalite değerlendirmeleri su yönetimi birimi (SYB) bazlı yapılmaktadır. Su Yönetim Birimleri veya diğer bir deyişle Kıyı Su Kütleleri yüzey sularının önemli özelliklerle –fiziksel, hidromorfolojik, ekolojik ve baskıların analizi ile- ayrıştırılmış bir yüzey suyu bölümünü tanımlar. Su Çerçeve Direktifi kapsamında ele alınan en küçük yönetim birimleridir.

Akdeniz’de nehirlerin ve evsel/kentsel atıksular gibi diğer karasal girdilerin beslediği sığ ve az tuzlu kıyısal alanlarda en yüksek klorofil-a değerleri gözlenmiştir (AKD-1 (Asi Nehri), AKD-4 (Ceyhan Nehri), AKD-5 (Seyhan Nehri)). Karasal girdilerin zayıfladığı açık deniz yüzey sularında ve temiz bölge kıyısal alanda (Anamur-Marmaris arasında kalan bölge) klorofil-a seviyeleri düşük olup doğal seviyesindedir. Karasal girdilerin su kolonunda etkisi 5-10 m derinliğe kadardır. 2019 yaz dönemi değerlerinin derinlikle değişimi incelendiğinde, nehirlerin beslemiş olduğuaztuzluve düşük Seki Disk Derinliği değerlerinin gözlendiği Mersin ve İskenderun körfezleri kıyısal alanda biyokütle göstergesi Chl-a değerleri yüksek seviyede ölçülürken, karasal girdilerin zayıfladığı kıyısal alan ve referans bölge yüzey sularında Chl-a değerleri zemin değerlerdedir (Grafik 62).

Ege Denizi’nde 2014-2019 yüzeytabaka klorofil-a konsantrasyonudeğerlendirildiğinde, yaz ve kış örneklemesinde belirgin farklılıklar görülmemekle birlikte, İzmir İç ve Orta Körfez ve Güllük Körfezi’nde görece yüksek değerler dikkat çekmektedir. Kış aylarında Kuzey Ege’de görece yüksek değerlerin Marmara Denizi kaynaklı olduğu düşünülmektedir (Grafik 63)..

Klorofil-a’nın 2019 kış ve yaz yüzey dağılımlarına bakıldığında, Karadeniz genelinde konsantrasyonların kışın 0.4-3.6, yazın 0.1-8.9 µg/Lolduğugörülmektedir Göreceyüksek değerler kışın Samsun-Rize arası (˜ 3.0 µg/L), yazın ise sadece Samsun bölgesinde (TRKSK1: 8,9 µg/L) ölçülmüştür. Açık istasyonların çoğunda değerler <1 µg/L altında kalmıştır. 2014-2019 yüzey tabaka klorofil-a konsantrasyonları karşılaştırıldığında, kış seviyelerinin genellikle yaz seviyelerinden yüksek olduğu görülmektedir. 2019 kış ve yaz konsantrasyonları geçmiş dönemler ile uyumluluk göstermektedir (Grafik 64).

Marmara Denizinde 2019 kış ve ilkbahar dönemlerinde neredeyse tüm SYB’lerde bu iki dönem (özellikle de ilkbahar dönemi) yüksek değerler sergilemiştir. 2019 yaz konsantrasyonları geçmiş dönem yaz konsantrasyonlarıyla uyumluluk göstermektedir(Grafik 65).

 

GRAFİK 62- AKDENİZ YÜZEY SUYU KLOROFİL-A KONSANTRASYONLARININ 2014-2019 KARŞILAŞTIRMASI

Kaynak:ÇŞİDB-ÇEDİDGM ve TÜBİTAK-MAM (2019). Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (2017-2019). ÇTÜE 5178702, Rapor No. ÇTÜE.17.2111 (Akdeniz Sonuç Raporu, 2019), Şubat 2019, Gebze-Kocaeli.

 

GRAFİK 63- EGE DENİZİ YÜZEY SUYU KLOROFİL-A KONSANTRASYONLARININ 2014-2019 KARŞILAŞTIRMASI

Kaynak: ÇŞİDB-ÇEDİDGM ve TÜBİTAK-MAM (2019). Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (2017-2019). ÇTÜE 5178702, Rapor No. ÇTÜE.17.2113 (Ege Denizi Sonuç Raporu, 2019), Şubat 2019, Gebze-Kocaeli.

 

GRAFİK 64- KARADENİZ YÜZEY SUYU KLOROFİL-A KONSANTRASYONLARININ 2014-2019 KARŞILAŞTIRMASI

Kaynak: ÇŞİDB-ÇEDİDGM ve TÜBİTAK-MAM (2019). Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (2017-2019). ÇTÜE 5178702, Rapor No. ÇTÜE.17.2115 (Karadeniz Sonuç Raporu, 2019), Şubat 2019, Gebze-Kocaeli.

 

GRAFİK 65- MARMARA DENİZİ YÜZEY SUYU KLOROFİL-A KONSANTRASYONLARININ 2014-2019 KARŞILAŞTIRMASI

Kaynak: : ÇŞİDB-ÇEDİDGM ve TÜBİTAK-MAM (2019). Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (2017-2019). ÇTÜE 5178702, Rapor No. ÇTÜE.17.2116 (Marmara Denizi Sonuç Raporu, 2019), Şubat 2019, Gebze-Kocaeli.